بایگانی برچسب برای: بیماری روانی

با باورهای نادرست در مورد بیماری روانی چه کنیم؟

اولین اقدام برای مبارزه با باورهای غلط انجام دادن کارهای فرهنگی و بالا بردن سطح آگاهی مردم است. باید با این باور های غلط مبارزه کنیم.

باید این پندار را از میان برداریم که انکار بیماری های روانی، درمان ناپذیر یا خطرناک، هستند. باید تا حدامکان شرایطی فراهم کنیم که بیمار درمان ناپذیر با خطرناک نداشته باشیم یا کم داشته باشیم.

باید تلاش کنیم تا بیماری ها را بهتر کنترل کنیم  وبیماران را زیر نظر داشته باشیم.

ادامه مطلب