بایگانی برچسب برای: اوتیسم

اولین برخورد با یک کودک دچار اوتیسم

درحالی که مشغول جستجو در فضای مجازی بودم دو صدا از راهروی منتهی به اتاقم به گوش می رسید.

ابتدا صدای پای کودکی که از ظاهر آن می توان پی برد کنترلی بر رفتارها و حرکاتش ندارد و دیگری صدای مادری که می گفت ”خشایار وایستا، وایستا نفسم رابریدی”.

ادامه مطلب