تاثیر داد زدن سر بچه ها

داد زدن به فرزندتان یاد می‌دهد تا زمانی که داد نزدنید جدی نیستید

اگر سعی دارید فرزندتان را از انجام کاری متوقف کنید یا ساکتش کنید، مدام داد و فریاد زدن راه درستش نیست.

اگر به آرامی واکنش نشان دهید، اطمینان و عشق را در فرزندتان پرورش خواهید داد. اما عکس این موضوع هم صدق می‌کند؛ اگر مدام با داد و فریاد زدن کارتان را پیش ببرید، مغز فرزندتان وارد حالت جنگ و گریز خواهد شد.

در بیشتر موارد ما به این امید سر بچه‌ها داد می‌زنیم که آنها یاد بگیرند دفعه‌ی بعد بدون داد زدن ِ ما، کاری را انجام بدهند یا ندهند. اما چیزی که واقعیت دارد کاملا برعکس است! یعنی ما به آنها یاد می‌دهیم تا زمانی که سرشان داد نزنیم، جدی نیستیم.

دلگرمی دادن به کودک

در امر تربیت فرزند، دلگرمی دادن به مراتب از سایر ابعاد مهم تر است. دلگرمی دادن تا آنجا اهمیت دارد که فقدان آن دلیل اصلی بدرفتاری در نظر گرفته می شود.کودک بدرفتار کودکی دلسرد است.او نمی تواند بدون دلگرمی رشد و احساس تعلق کند.این در حالی است که تکنیک هایی که ما امروزه در تربیت کودک به کار میبریم مجموعه ای از تجارب دلسرد کننده را به ارمغان می آورند. ادامه مطلب …

دلگرمی دادن به کودک

در امر تربیت فرزند، دلگرمی دادن به مراتب از سایر ابعاد مهم تر است. دلگرمی دادن تا آنجا اهمیت دارد که فقدان آن دلیل اصلی بدرفتاری در نظر گرفته می شود.کودک بدرفتار کودکی دلسرد است.او نمی تواند بدون دلگرمی رشد و احساس تعلق کند.این در حالی است که تکنیک هایی که ما امروزه در تربیت کودک به کار میبریم مجموعه ای از تجارب دلسرد کننده را به ارمغان می آورند.

▪️پل سه ساله در حال پوشیدن لباس زمستونی اش بود تا با مادرش به فروشگاه برود. “بیا اینجا پل. اجازه بده تا من این کار را برایت انجام دهم. تو خیلی کندی.” با این کار، پل آماده می شود تا در مقابل توانایی جادویی مادر در انجام دادن سریع کارها احساس ناکارآمدی کند.

▫️دلگرمی دادن، فرآیندی مستمر است که هدف آن القای حس احترام به خود و حس موفقیت به کودک است. او از بدو نیازمند کمک در پیدا کردن جایگزین از طریق موفق شدن است.